Livsviktigt med radonmätning

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som har förmågan att tränga in i våra hem och arbetsplatser. På grund av dess hälsorisker har medvetenheten ökat att  genomföra regelbundna radonmätningar. 

Radon är en radioaktiv gas som naturligt bildas från uran som bryts ned i jord och berggrund. Gasen har förmågan att tränga igenom marken, byggmaterial (blåbetong) och till och med hushållsvattnet. När radon sönderfaller bildas partiklar som kallas radondöttrar, som kan fastna i våra lungor och utsätta oss för farlig strålning.

Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer, närmast efter rökning. Denna koppling mellan radon och allvarliga hälsoproblem understryker vikten av att identifiera och hantera radonexponering i våra inomhusmiljöer.

Radonmätning är avgörande för att fastställa radonhalten i inomhusluften. Det finns olika metoder för radonmätning, inklusive både långtids- och korttidsmätningar. Långtidsmätningar sträcker sig över flera månader och ger en mer exakt uppfattning om radonhalten över året. Korttidsmätningar, som varar i en vecka till tio dagar, används när tidsramen är begränsad, till exempel vid husköp.

Att utföra radonmätningar är nödvändigt för att fastställa om radonhalten i ditt hem eller arbetsplats överstiger fastställda gränsvärden. I bostäder och offentliga lokaler, som skolor och kontor, är det rekommenderade årsmedelvärdet för radonhalten 200 Bq/m3. Genom att mäta radonhalten kan man identifiera om åtgärder behövs för att minska exponeringen och därmed minska risken för lungcancer.

Att vara medveten om radonrisken och genomföra regelbundna radonmätningar är avgörande för att skydda din hälsa. Genom att agera förebyggande kan man skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö som är fri från skadlig radonexponering. Strålsäkerhetsmyndigheten och andra myndigheter arbetar aktivt för att öka medvetenheten om radonrisker och främja radonmätning som ett viktigt steg mot att hantera denna potentiella hälsorisk.

Radon är en osynlig och farlig radioaktiv gas som kan tränga in i våra bostäder och arbetsplatser. Genom att genomföra radonmätningar kan vi fastställa om radonhalten överstiger säkra gränsvärden och vidta åtgärder för att minska exponeringen. Att vara medveten om radon och att agera genom radonmätning är avgörande för att skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö för oss själva och våra nära och kära.

Relaterad information

Om radon
Radon messgerät